Algemene voorwaarden voor leveringen, diensten en aanneming van Terrazzobedrijf Ruesink V.O.F., gevestigd te Aalten. Gedeponeerd bij het Handelsregister van de KvK te Arnhem (87181282).

1.Toepasselijkheid

1.1Deze algemene voorwaarden zijn, van  toepassing op alle offertes, opdrachten en overeenkomsten, door Terrazzobedrijf  Ruesink V.O.F., verder ook te noemen Ruesink, aangeboden of gesloten, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 

1.2 Toepasselijkheid van door de wederpartij, gehanteerde voorwaarden wordt hierbij uitgesloten, tenzij anders is overeengekomen. Bestaat er in dat laatste geval strijdigheid tussen de onderhavige voorwaarden en de door de wederpartij gehanteerde voorwaarden, dan prevaleren de onderhavige voorwaarden.

2. Offerte

2.1 Alle offertes en aanbiedingen, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend en ondeelbaar, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk het tegendeel is overeengekomen.

2.2 Alle offertes en aanbiedingen hebben een geldigheidsduur van een maand, tenzij de offerte anders vermeldt.

3. Bevestiging

3.1 Een overeenkomst met Ruesink komt uitsluitend tot stand na schriftelijke bevestiging door Ruesink, dan wel door  uitvoering van de opdracht door Ruesink.

3.2 Aanvullingen, wijzigingen of nadere afspraken, waarbij Ruesink verplichtingen aangaat, gelden niet als tussen partijen te zijn overeengekomen, zolang zij niet door Ruesink schriftelijk zijn bevestigd.

3.3 bestellingen gelden eerst dan als aangenomen, wanneer ze door Ruesink schriftelijk zijn bevestigd, dan wel door uitvoering van de opdracht door Ruesink.

4. Levering

4.1 Additionele kosten, nodig voor het behoorlijk uitvoeren van de opdracht, zoals reisonderzoeks- en documentatiekosten, kosten van aflevering van materialen, alsmede door derden in rekening gebrachte kosten, komen voor rekening van de wederpartij, tenzij anders overeengekomen. 

4.2 De enkele overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn, productietermijn c.q. termijn waarbinnen de opdracht voltooid moet worden zal geen verzuim  van Ruesink opleveren.

4.3 Wederpartij zal echter in dat geval gerechtigd zijn te verlangen dat aflevering alsnog binnen en redelijke termijn zal plaatsvinden, bij gebreke waarvan, behoudens het bepaalde in artikel 8, de wederpartij gerechtigd is eenzijdig de overeenkomst bij aangetekend schrijven te ontbinden voor het niet uitgevoerde gedeelte. De wederpartij heeft dit recht niet indien hij van zijn kant in verzuim is.

5. Prijzen

5.1 Ruesink is gerechtigd de overeengekomen prijs van nog te leveren goederen c.q. te verrichten diensten te verhogen, indien na het tot stand komen van de overeenkomst de kosten van grondstoffen of hulpmaterialen een verhoging ondergaan.

5.2 Onder grondstoffen en hulpmaterialen worden in ieder geval verstaan: elektriciteit, goederen die Ruesink van derden betrekt, lonen, salarissen, sociale lasten, overheidslasten, vrachtkosten assurantiepremies.

5.3 Een prijsverhoging op grond van het bepaalde in  dit artikel van meer dan 5%  geeft de wederpartij het recht de overeenkomst te beëindigen voor het nog niet uitgevoerde gedeelte tot uiterlijk twee weken nadat Ruesink hem van de prijsverhoging in kennis heeft gesteld.

6. Overmacht

6.1 Mocht Ruesink als gevolg van een hem niet toe te rekenen oorzaak (overmacht) niet in staat zijn om aan zijn verplichtingen te voldoen, dan zal Ruesink gerechtigd zijn om zonder in gebreke te zijn, de aflevering van de goederen uit te stellen tot het tijdstip waarop de overmachttoestand zal zijn beëindigd.

6.2 Mocht de overmacht langer dan een maand duren, dan zal zowel Ruesink als de wederpartij gerechtigd zijn , door kennisgeving aan de andere partij, de overeenkomst eenzijdig voor het nog niet uitgevoerde gedeelte ervan zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen.

6.3 Onder overmacht wordt ten deze in ieder geval verstaan: overheidsmaatregelen met inbegrip van in- en uitvoermaatregelen, epidemieën, mobilisatie, oorlog, staking, inbeslagneming, onderbreking der productie, gebrek aan grond-, hulpstoffen, halffabrikaten en/of energie, weersomstandigheden, natuurrampen geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van een derde, van wie zaken of diensten moeten worden ontvangen en iedere andere voor Ruesink redelijkerwijze niet voorzienbare en buiten onze macht liggende omstandigheid op grond waarvan wij, indien een zodanig omstandigheid bekend was geweest ten tijde van het sluiten van de overeenkomst, de overeenkomst niet of niet onder gelijke voorwaarden zouden hebben gesloten. 

6.4 Nakoming in een of meer gevallen onder een of meer der in lid 3 omschrijven omstandigheden, tast niet het recht van Ruesink aan om in andere gevallen onder een of meer in lid 3 vermelde omstandigheden van de bevoegdheid tot ontbinding gebruik te maken.

7. Acceptatie en reclame

7.1 Indien de door Ruesink geleverde materialen c.q. verrichte diensten waarneembaar niet aan de overeenkomst beantwoorden, is de wederpartij gehouden terstond bij aflevering te reclameren. Daarnaast dient wederpartij de geconstateerde klachten per omgaande schriftelijk mede te delen. Reclames wegens andere gebreken dienen te geschieden terstond nadat de wederpartij deze gebreken heeft geconstateerd of redelijkerwijs had kunnen constateren, doch uiterlijke een week na factuurdatum. 

7.2 Bij gebreke van tijdige reclame verliest de wederpartij zijn aanspraken jegens Ruesink en geldt de levering als onvoorwaardelijk aanvaard. Indien de wederpartij in geval van tijdige reclame aantoont dat de gebreken op moment van aflevering reeds bestonden, zal Ruesink slechts verplicht zijn aan de wederpartij een vervangende prestatie te verrichten. Naar eigen keuze van Ruesink kan Ruesink in plaats van het ter beschikking stellen van de vervangende prestatie aan de wederpartij het voor deze prestatie reeds betaalde bedrag terugbetalen dan wel de wederpartij voor het voor deze prestatie in rekening gebrachte bedrag crediteren.

7.3 Retourzendingen zijn slechts toegestaan indien Ruesink daartoe uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft verleend. Alle uit de retourzending voortvloeiende kosten zijn voor rekening van wederpartij.

8. Oplevering van het werk in onderaanneming

8.1 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd:

a.   waanneer Ruesink hetzij schriftelijk hetzij mondeling aan de opdrachtgever kennis gegeven heeft van de voltooiing van het werk of een gedeelte en deze het werk of het gedeelte heeft goedgekeurd;

b.     na verloop van acht dagen nadat Ruesink schriftelijk aan de                                                        

        opdrachtgever heeft medegedeeld, dat het werk voltooid is en        

        de hoofdaannemer heeft nagelaten het werk binnen die 

        termijn op te nemen;

c.     wanneer de opdrachtgever de oplevering schriftelijk bevestigd:

d.     bij ingebruikneming van het werk door de opdrachtgever, met 

        dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van                   

        het werk, dat gedeelte aks opgeleverd wordt beschouwd.

8.2 Kleine gebreken welke gevoeglijk in de hierna in lid 4 bedoelde termijn kunnen worden hersteld zullen geen reden tot onthouding van goedkeuring mogen zijn. 

8.3 Bij onthouding van de goedkeuring van het werk is de opdrachtgever verplicht hiervan schriftelijk mededeling te doen aan Ruesink, onder opgaaf van redenen hiervan.  

8.4 Ruesink is gehouden de in lid 2 bedoelde kleine gebreken binnen één maand te herstellen. 

9. Aansprakelijkheid

Mededelingen door of namens Ruesink gedaan betreffende de kwaliteit, samenstelling, behandeling in de ruimste zin, toepassingsmogelijkheden, eigenschappen enz. van de zaken en prestaties gelden alleen als garanties indien zij schriftelijk en uitdrukkelijk in de vorm van garantie zijn gedaan. 

 9.2 Wederpartij is verplicht de voorschriften inzake de behandeling van de geleverde prestaties strikt in acht te nemen. 

9.3 Onze aansprakelijkheid als gevolg van niet, niet tijdige of niet behoorlijke nakoming zal nimmer het netto-factuurbedrag der betreffende prestaties te boven gaan. Bovendien is de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door gebreken van de zaken beperk tot directe schade aan personen of zaken. 

10. Risico/eigendomsvoorbehoud

10.1 Het risico ten aanzien van beschadiging en verlies van geleverde zaken en verrichte prestaties en van eventueel daaruit voortvloeiende schade gaat direct na aflevering over op de wederpartij. 

10.2 Alle door Ruesink afgeleverde zaken blijven eigendom van Ruesink totdat de overeengekomen prijs, alsmede enig andere vordering bedoeld in artikel 3:92, lid 2 BW is voldaan. Wederpartij heeft evenwel het recht de zaken in het kader van zijn normale bedrijfsvoering te verwerken, tenzij  Ruesink schriftelijk te kennen geeft dat de wederpartij deze zaken terstond ter beschikking van Ruesink moet stellen.

11. Betalingscondities

11.1 Betaling dient, zonder korting of enige schuldvergelijking, te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, op de op onze facturen vermelde bank- en/of girorekeningen.

11.2 Indien de gehele of gedeeltelijke betaling van een toegezonden rekening niet heeft plaatsgehad binnen veertien dagen na factuurdatum, wordt – onverminderd de overige rechten van Ruesink in dat geval – vanaf de factuurdatum over het verschuldigde een rente in rekening gebracht van 1% per maand of gedeelte van een maand en komen alle aan de inning verbonden gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de wederpartij.

11.3 Eventuele geschillen tussen wederpartij en Ruesink over kwaliteit of uit andere hoofde door de wederpartij ingediende reclames geven de wederpartij niet het recht de betaling op te schorten. 

11.4 Ingeval van niet tijdige betaling is wederpartij gehouden tot vergoeding van alle door Ruesink ter inning van openstaande rekeningen te maken kosten, derhalve zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten.

12. Ontbinding

12.1 Ruesink is gerechtigd om, zonder dat terzake enige vergoeding aan de wederpartij is verschuldigd, de overeenkomst en alle andere lopende overeenkomsten tussen partijen zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig, geheel of gedeeltelijk te beëindigen en/of de geleverde goederen terug te nemen, indien:

a.        de wederpartij achterstallig is met betaling van de               

           overeengekomen prijs of van enig ander bedrag dat hij aan 

           Ruesink verschuldigd is;

b.        hij in staat van faillissement wordt verklaard of surséance                          

           van betaling aanvraagt.

12.2 In geval van beëindiging van de overeenkomst op de gronden vermeld in het vorige lid, wordt elke vordering, die Ruesink op de wederpartij mocht hebben, terstond in zijn geheel opeisbaar.

12.3 In geval van faillissement, surséance van betaling, onder curatelenstelling of beslaglegging op de roerende en/of onroerende zaken van de wederpartij dan is Ruesink gerechtigd om, zonder dat terzake enige vergoeding aan de wederpartij is verschuldigd, de overeenkomst en alle andere lopende overeenkomsten tussen partijen zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig voor het niet uitgevoerde gedeelte te beëindigen. Artikel 12.2 is van overeenkomstige toepassing.      

13. Hardheidsclausule

13.1 Mocht enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing of in strijd met het recht zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd, doch zullen overigens deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven, onverminderd het hierna bepaalde. 

13.2 Mochten de omstandigheden waarvan partijen op het moment van totstandkoming van de overeenkomst zijn uitgegaan zich zo aanmerkelijk wijzigen, dat daardoor de naleving van een of meer van deze voorwaarden in redelijkheid van een der partijen niet kan worden verlangd, dan zal overleg plaatsvinden over tussentijdse wijziging van de overeenkomst.

14. Geschillen

14.1 Op alle met  Ruesink gesloten overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing, tenzij en voorzover schriftelijk anders is overeengekomen.

14.2 Alle geschillen tussen partijen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van Ruesink.